Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1957   4,4734   4,3371
2.   USD   3,6955   3,9412   3,8221
3.   GBP   4,8231   5,1623   4,9840
Kursy walut z dnia:
2019-02-21 z godziny: 13:52:28
 
 
Informacje związane z RODO w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa od 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Administratorem, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 32;

2)      kontakt do przedstawiciela Administratora, Inspektora Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bsostrowmaz.pllub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1.      w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.      w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1876 z późn. zm.), podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.      w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.      w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017r., poz. 2270 z późn. zm.), podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO;

5.      w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

6.      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

7.      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

8.      w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

9.      w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4)      zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe, uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe, dane dotyczące posiadanych produktów i usług oraz dane audiowizualne;

5)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1.      Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

2.      Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,

3.      Związek Banków Polskich,

4.      Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

5.      Komisja Nadzoru Finansowego,

6.      biura informacji gospodarczej,

7.      spółki Grupy BPS,

8.      banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,

9.      podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

6)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7)      okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania, do których zostały zebrane, czyli:

1.      dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

2.      dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

3.      dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;

8)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)      ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

10)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy/umów, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożliwość prawidłowej realizacji umowy/umów;

11)  w przypadku, gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji o zasadach, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Pobierz wniosek:

Wniosek realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

 

ADMINISTRATOR – BANK SPÓŁDZIELCZY
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+