Trwa ładowanie...
 
Kontakt

Infolinia: 801 000 823
Zastrzeganie kart: 86 215 50 50
Strona Główna Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy RODO   BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Kursy Walut                 Archiwum
Lp. Waluta Kupno Sprzedaż Średni
1.   EUR   4,1519   4,4271   4,2875
2.   USD   3,6437   3,8861   3,7615
3.   GBP   4,6999   5,0300   4,8468
Kursy walut z dnia:
2019-01-18 z godziny: 13:52:04
 
 

Skąd przybyliśmy
historia


W maju 1898 r. gubernator łomżyński otrzymał z rąk ministra finansów Rosji zezwolenie na założenie Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego.

Nie było to łatwe.

Działalność samorządowa (szczególnie finansowa) w okresie carskiego zniewolenia była źle widziana, jako groźba polskiej niezależności.

W gronie czterdziestu pięciu założycieli znaleźli się właściciele ziemscy, urzędnicy, lekarze, księża, prawnicy i przemysłowcy.

W roku 1902 Towarzystwo liczyło 355 członków, w 1911 już 757. Instytucję zainicjowały lokalne elity intelektualne. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż genezą ruchu spółdzielczego, w tym Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, był pozytywistyczny opór przeciwko rugowaniu Polaków z życia gospodarczego i społecznego pod zaborami. Praca u podstaw, polegająca na podnoszeniu cywilizacyjnego poziomu społeczeństwa, miała wzmocnić polski żywioł i doprowadzić do odrodzenia własnego państwa.

W 1921 roku zmieniono nazwę na Bank Ludowy. Zdecydowano również o budowie własnej siedziby. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie w latach 1926-28 poprawiła się kondycja finansowa banku. Natomiast katastroficzny kryzys z lat trzydziestych wpisał się boleśnie w jego historię. W sanacji przeszkodziła wojna i lata okupacji, które jednak nie zahamowały działalności. Ówcześni członkowie rady nadzorczej i zarządu zaangażowali się w pracę konspiracyjną.

Choć po wojnie nastąpiło ożywienie w ruchu spółdzielczym, był to końcowy okres samorządności spółdzielczości kredytowo-bankowej. Władze podporządkowały spółdzielnię bankowi państwowemu. Ostrowski Bank Spółdzielczy przekształcony został w Gminną Kasę Spółdzielczą. Kasa stała się terenowym ramieniem Banku Rolnego. Decyzje zależały od kierownictwa Banku Rolnego. Rada Nadzorcza, przekształcona w Komisję Rewizyjną, pozbawiona została realnego wpływu na kreowanie polityki Banku. Kolejnym etapem uprzedmiotowienia Kasy było zarządzenie Ministra Finansów z roku 1952 w sprawie prowadzenia przez Gminne Kasy Spółdzielcze czynności zastępczych PKO. Kasie zabroniono tym samym przyjmowania wkładów oszczędnościowych na własny rachunek. Wpłaty szły na rachunek PKO. Udzielanie kredytów ograniczono do członków Kasy. W roku 1953 pełną kontrolę nad Gminnymi Kasami Spółdzielczymi, w tym ostrowską przejął Narodowy Bank Polski.

Na fali odwilży politycznej z 1956 roku przywrócono spółdzielczości bankowej niektóre elementy samorządności. W myśl nowego wzorcowego statutu, opracowanego przez Ministerstwo Finansów przyznano Walnemu Zgromadzeniu możliwość zmian statutu bez konieczności ich akceptacji przez Bank Rolny oraz prawo do łączenia, rozwiązywania i likwidacji kasy. Centralą rewizyjną, finansową i organizacyjną pozostał NBP. Kolejną pozytywną zmianą było przywrócenie kasom prawa gromadzenia wkładów na własny rachunek. Kredytowaniem objęto również pracowników służby rolnej i leśnej, lekarzy wiejskich, rzemieślników pracujących na potrzeby rolnictwa. Przede wszystkim zaś działalność rozszerzono na osoby nie będące członkami kasy, co pozwoliło ową działalność umasowić. W maju 1961 roku przywrócono dawną nazwę - Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Ostrowi Mazowieckiej

W kolejnych latach Bank podlegał wielu przekształceniom. Największe zmiany nastąpiły po 1989 roku, kiedy Bank odzyskał pełną samodzielność i przystosował się do wymogów gospodarki rynkowej. Realizując wyzwania odniósł spektakularny sukcesWażne daty z historii bankowości spółdzielczej i działania Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

moneta


Rok 1566 - znany w Europie humanista polski ksiądz Andrzej Patrycy Nidecki - proboszcz parafii ostrowskiej za zgodą króla Zygmunta Augusta założył Bractwo Literackie skupiające zarówno mieszczan, jak i właścicieli gospodarstw ziemskich. Obok działalności humanistycznej przy Bractwie działała kasa pożyczkowa, jedna z pierwszych i niewielu tego typu instytucji na ziemiach polskich.
Rok 1825 - w Warszawie powstaje pierwsza w Polsce instytucja bankowa - Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, utworzone przez obszarników w celu udzielania kredytu długoterminowego posiadaczom dużej własności rolnej, a od końca XIX wieku także drobnym gospodarstwom w niewielkich rozmiarach.
Rok 1861 - w Poznaniu założono pierwszy bank ludowy pod nazwą Towarzystwo Pożyczkowe dla przemysłowców miasta.
Rok 1887 - w Warszawie powstało pierwsze towarzystwo oszczędnościowo - pożyczkowe.
Rok 1888 - powstają cztery kolejne towarzystwa w innych miastach.
Rok 1895 - ukazuje się prawo o instytucjach drobnego kredytu.
Rok 1898, 12 lutego - w Petersburgu zostaje rozpatrzony pozytywnie wniosek o założenie Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego.
Rok 1898, 5 czerwca - gubernator łomżyński informuje zainteresowanych o decyzji założenia Ostrowskiego Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego.
Rok 1898, 11 lipca - inauguracyjne spotkanie członków - założycieli Towarzystwa. Zebranie członków - założycieli wybiera radę i zarząd Towarzystwa.
Rok 1914, 24 marca - zarząd Towarzystwa nabywa na publicznej licytacji w Łomżyńskim Sądzie Okręgowym zabudowaną nieruchomość za kwotę 8.110 rubli.
Rok 1919, 30 stycznia - w niespełna trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości zwołano zebranie ogólne OTPO, w którym uczestniczy 419 spośród 837 członków.
Rok 1921, 17 kwietnia - na ogólnym zebraniu członków podjęto decyzję o powołaniu komitetu budowy lub kupna siedziby banku. Zmieniono nazwę Ostrowskiego Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego na Bank Ludowy Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością. Zmieniono dotychczasowy, nadany w 1989 roku, statut. Zdecydowano rozpocząć budowę własnej siedziby.
Lata 1920 - 1922 - przyjęto 622 nowych członków, wykreślając jednocześnie kilkuset.
Rok 1921 - zaciągnięto w Banku Towarzystw Spółdzielczych kredyt w wysokości 10 milionów marek, zabezpieczając go premią gwarancyjną na posiadanej nieruchomości.
Rok 1922, 1 sierpnia - otwarto w Czyżewie oddział spółdzielni.
Rok 1922 - w Banku pracuje ośmiu etatowych pracowników umysłowych i obsługi.
Rok 1924, lipiec - Bank otrzymuje kredyt w wysokości 30.000 zł z Banku Związku Spółek Zarobkowych.
Rok 1925 - do użytku oddane zostają pomieszczenia w nowej siedzibie Banku. Bank otrzymuje 75.000 zł kredytu od Banku Towarzystw Spółdzielczych i 30.000 zł od Państwowego banku Rolnego na pomoc siewną.
Rok 1940, 7 lipca - na Walnym Zgromadzeniu Członków dokonano zmiany nazwy Banku Ludowego Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością na Bank Ludowy Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną.
Rok 1943, 6 czerwca - przyjęto statut w nowej redakcji.
Rok 1943, lipiec - okupacyjny gubernator generalny Hans Frank zakazuje odbywania walnych zgromadzeń.
Rok 1945, 24 czerwca - odbywa się pierwsze powojenne Walne Zgromadzenia członków Banku Ludowego.
Rok 1948, 6 czerwca - odbywa się uroczyste walne zgromadzenia wieńczące pięćdziesięciolecie działania banku.
Rok 1950, 4 stycznia - wydano Zarządzenie Ministra Skarbu zmierzające do podporządkowania spółdzielni bankowych bankowi państwowemu. Bank Ludowy otrzymuje nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza z udziałami i odpowiedzialnością w Ostrowi Mazowieckiej.
Rok 1956, 17 czerwca - zmiana nazwy Banku na Kasa Spółdzielcza w Ostrowi Mazowieckiej.
Rok 1957 - Utworzenie punktu kasowego w Lubotyniu.
Rok 1958, 18 maja - przy udziale 208 delegatów odbywa się sześćdziesiąte jubileuszowe Walne Zgromadzenie.
Rok 1961, 7 maja - zmiana nazwy Banku na Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Ostrowi Mazowieckiej.
Rok 1963, 30 czerwca - utworzenie filii w Małkini.
Rok 1973 - powołanie oddziałów w Broku i Lubotyniu.
Rok 1973, 29 kwietnia - ostatnia do chwili obecnej zmiana nazwy Banku na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Rok 1990, 23 marca - zmiana statutu i uwolnienie się spod ścisłego nadzoru Banku Gospodarki Żywnościowej.
Rok 1990, 22 grudnia - podpisanie umowy o dobrowolnym zrzeszeniu się z BGŻ oddziałem w Ostrołęce.
Rok 1994, 25 sierpnia - zmiana zrzeszenia na mocy zmienionego prawa o bankach spółdzielczych poprzez przystąpienie w charakterze akcjonariusza do Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego w Olsztynie (WMBR S.A.).
Rok 1998 - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej fetuje stulecie nieprzerwanego funkcjonowania.
Rok 1999 - zapoczątkowany i realizowany jest proces przyłączenia czterech sąsiednich, mniejszych banków - w Brańszczyku, Somiance, Zarębach Kościelnych oraz Andrzejewie, dający im możliwość działania w silnej, konkurencyjnej instytucji finansowej.
Rok 2001, grudzień - Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej podejmuje decyzję o zmianie zrzeszenia w WMBR S.A. na zrzeszenie z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie.
Rok 2004, styczeń - utworzono Filię w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 30.
Rok 2004, czerwiec - Bank Spółdzielczy w Ostrowi mazowieckiej zostaje nominowany, jako jeden z trzech banków wybranych spośród kilkudziesięciu biorących udział w konkursie do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii "Instytucja Finansowa".
Rok 2004, grudzień - ukończono centralizację wszystkich oddziałów BS. Dzięki temu bank nasz stał się spójnym organizmem.
Rok 2006, styczeń - utworzono nowy oddział banku w Ostrołęce przy ulicy Hallera 31
Rok 2008, czerwiec - Bank obchodził 110 rocznicę powstania; utworzono nowy oddział banku w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 3 Maja 100; przy oddziale zainstalowano nowy bankomat
Rok 2011, styczeń - zainstalowano bankomat przy sklepie Biedronka przy ul. Duboisa
Rok 2011, maj - utworzono nowy oddział banku w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10; przy oddziale zainstalowano nowy bankomat

Obecnie bank nasz organizacyjnie składa się z centrali w Ostrowi Mazowieckiej, dziesięciu oddziałów, jednej filii, dziesięciu Punktów Kasowych i trzech Punktów Obsługi Klienta.Historyczne nazewnictwo Banku

1898 - Ostrowskie Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe
1921 - Bank Ludowy - Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością
1940 - Bank Ludowy - Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną
1944 - Bank Ludowy
1950 - Gminna Kasa Spółdzielcza z udziałami i odpowiedzialnością w Ostrowi mazowieckiej
1956 - Kasa Spółdzielcza
1961 - Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa
1973 (do dzisiaj) - Bank Spółdzielczy w Ostrowi MazowieckiejOsoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Banku

Wiktor Godlewski - (1831 - 1900) - ziemianin i zarządca majątków. Uczestnik powstania styczniowego, skazany na 12 lat katorgi syberyjskiej. Współpracownik znanych przyrodników i badaczy: Benedykta Dybowskiego, Aleksandra Czekanowskiego i Władysława Taczanowskiego. Uczestnik wypraw naukowych na Syberię. Delegat Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezes Towarzystwa Zaliczkowego, członek Rady Towarzystwa Dobroczynności i współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, gdzie aktywnie działał w Radzie Nadzorczej, a w latach 1899 - 1900 piastował stanowiska prezesa.
Jan Harusewicz - (1863 - 1929) - lekarz, poseł do Dumy Państwowej i Sejmu odrodzonej Polski. Twórca Ligi Narodowej, założyciel i kilkuletni prezes ostrowskiej Straży Ogniowej. Organizator manifestacji wolnościowych w latach 1905 i 1906. Członek założyciel OTPO. W latach 1899 - 1914 członek Rady Nadzorczej. Od 1914 roku - honorowy członek Rady i kurator OTPO.
Ludwik Mieczkowski - (1867 - 1932) - aptekarz, działacz społeczno - polityczny. Współtwórca Straży Ogniowej, organizator Ostrowskiego Towarzystwa Spożywczego, burmistrz Ostrowi i członek Rady Miejskiej, inicjator budowy ratusza. Współzałożyciel OTPO, wieloletni członek i przewodniczący Rady Nadzorczej.
Jan Radwański - (1889 - 1941) - księgarz, uczestnik I wojny światowej, radny miejski, członek partii endeckich, działacz Straży Ogniowej i wielu stowarzyszeń. Członek Zarządu banku Ludowego w latach 1927 - 1939. Aresztowany przez Niemców 16 września 1939 roku i rozstrzelany w kwietniu 1941 roku w Działdowie.
Jan Dołęga Zakrzewski - (1866 - 1936) - mierniczy, komisarz ziemski w okresie międzywojennym, działacz polityczny i społeczny. Organizator konspiracji przeciwko caratowi. Badacz i popularyzator wiedzy o Ziemi Ostrowskiej. Radny miejski. Burmistrz Ostrowi. Współzałożyciel OTPO Członek Rady w latach 1906 - 1921 i Zarządu OTPO w latach 1922 - 1930. Działacz Straży Ogniowej, Ostrowskiego Stowarzyszenia Spożywców oraz Towarzystwa Dobroczynności. Walenty Wasilewski - rolnik, długoletni zastępca prezesa rady Nadzorczej OTPO, członek Rady Miejskiej Ostrowi wybranej w roku 1919. Współzałożyciel OTPO.
Piotr Kuczyński - wieloletni członek Rady Nadzorczej banku Ludowego, działacz społeczny, członek Miejskiej Rady Narodowej w 1931 roku.
Piotr Reluga - nauczyciel, działacz polityczny i społeczny, zaangażowany w ruchu spółdzielczym, jako członek Zarządu Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców ,,Spółka" oraz członek zarządu Banku Ludowego w latach 1934 - 48. Podczas okupacji zaangażowany w działalność konspiracyjną - prezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w latach 1943 - 44, profesor tajnego nauczania.
ks. Józef Ciesielski - (1878 - 1944) - dr filozofii, kanonik katedralny łomżyński, dziekan i proboszcz parafii ostrowskiej, członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego i jej przewodniczący w latach 1939 - 1944.
Paweł Dzieniszewski - (1891 - 1977) - działacz spółdzielczy od młodości związany z Bankiem Ludowym. Członkiem Zarządu został w roku 1933 i działał w nim do emerytury tj. do roku 1964 roku. Od 1944 roku nieprzerwanie pełnił funkcję kierownika Banku. Przed wojną działał w zarządach Spółdzielni Spożywców i Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców ,,Spółka", którego w latach 1928 - 1932 był prezesem. Aktywny konspiracyjny działacz Stronnictwa Narodowego podczas okupacji hitlerowskiej.
Jan Podbielski - (1904 - 1958) - absolwent prawa UW, działacz spółdzielczy, od 1947 roku członek Rady Nadzorczej Banku. W latach 1948 - 1950 i 1956 - 1958 przewodniczący Rady.
Aleksander Stokowski - (1902 - 1984) - pracownik Banku, działacz spółdzielczy. W Banku Ludowym rozpoczynał pracę, jako praktykant. Działał w Związku Gminnych Spółdzielni SCh oraz w PSS ,,Społem", gdzie w latach 1958 - 64 był prezesem Zarządu. Od 1964 roku przez 6 lat był kierownikiem Banku.
Aleksander Kiszelewicz - (1931 - 1990) - pracownik Banku, działacz społeczny i polityczny. Był dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i prezesem Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Sch. Kierownik Banku w latach 1969 - 1971. W latach 1974 - 1989 prezes Zarządu.
Jerzy Krajewski - (1936 - 1982) - pracownik Banku, działacz polityczny i społeczny, członek Rady Nadzorczej Banku. W latach 1966 - 1982 członek Zarządu, a w latach 1971 - 1982 kierownik Banku.
Antoni Świderek - (1934 - 1993) - pracownik Banku, działacz społeczny i polityczny. Pełnił funkcje przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, naczelnika miasta, dyrektora PGKiM i dyrektora Banku Spółdzielczego w latach 1982 - 1986. Członek Zarządu Banku do 1989 roku.
Wacław Szymański - księgarz, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, działacz społeczny i polityczny. Wieloletni Radny Miejskiej Rady Narodowej, działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, prezes Zarządu Powiatowego OSP. Członek Zarządu banku od 1975 roku, a w latach 1986 - 1989 jego wiceprzewodniczący.

Zbigniew Krutczenko


Zbigniew Krutczenko - urodzony 19 marca 1941 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. 31 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych. W latach 1971 - 1973 kierował Gminną Spółdzielnią w Komorowie, a przez kolejne 14 lat był dyrektorem oddziału ZOP ,,Intermat". W latach 1985 - 1990 działał w Radzie Nadzorczej PSS ,,Społem" w Ostrowi, w tym 4 lata na stanowisku jej przewodniczącego. Z Bankiem Spółdzielczym związany od 1974 roku. W latach 1974 - 1985 członek Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Od 1986 roku w składzie Zarządu BS ostrów Mazowiecka. Od roku 1987 dyrektor, a w latach 1990-2012 - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego. Był w grupie założycieli pierwszego w Polsce banku regionalnego (Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego). Od 18.08.1995 do 30.06.1996 roku piastował stanowisko Wice Prezesa tegoż banku. Członek Zarządu Związku Banków Polskich reprezentujący w Związku sektor bankowości spółdzielczej - aktualnie. W roku 2001 wybrany Posłem na Sejm RP IV kadencji. W Sejmie aktywna działalność w problematyce bankowości spółdzielczej i szerzej spółdzielczości. Jeden z liderów prac nad nowelizacją Ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która w chwili obecnej stanowi prawne ramy działania banków spółdzielczych.

 
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32
tel. (29) 745 22 63, 745 22 64, fax. (29) 746 23 04
e-mail: kontakt@bsostrowmaz.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012
NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690
© 2018 BS Ostrów Mazowiecka   /   SWIFT CODE: POLUPLPR All rights reserved ®
Projekt i realizacja it4bs.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej Bankiem oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny
i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Polityka plików cookie
Google+